10/10/20

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Σεπτέμβριο

 

  • ΚΛΑΔΟΙ: Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, της αριθμοικ. 34236/860/1- 9-2020 ΚΥΑ (Β’ 3770), όπως ισχύει, και
  •  οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’) KYA, ως ακολούθως:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 10/10/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/10/2020

ΑΠΟ 10/10/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ       25/10/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Σεπτέμβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.
  •  Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο  τον μήνα η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει μόνο ΜΙΑ δήλωση.
  • Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για  περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα:

Αναστολή σύμβασης εργασίας όλο το μήνα (1/92020-30/9/2020): 1 δήλωση  αναστολής

Αναστολή για 3 χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/9/2020 – 8/9/2020, 13/9/2020- 17/9/2020 και 25/9/2020-30/9/2020: 3 δηλώσεις αναστολής.

  • Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:
  • Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)
  • ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.