22/1/23

ΝΤ Σάμου της ΑΔΕΔΥ: Για το διδακτικό ωράριο και τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών


 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Η Ε.Γ. του ΝΤ Σάμου της ΑΔΕΔΥ στηρίζει το ψήφισμα του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, αναφορικά με το ωράριο των νηπιαγωγών και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ.127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού́ ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία». Σύμφωνα με αυτήν, οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων της χώρας, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως, ενώ για τις/τους Προϊστάμενες/ους δεν προβλέπεται καμία μείωση διδακτικού ωραρίου για την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων.

Στο χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζεται ο καθημερινός χρόνος προσέλευσης και προετοιμασίας αποχώρησης των νηπίων (συνολικά 30’ ημερησίως) και του διαλείμματος. Επομένως, ο πραγματικός διδακτικός χρόνος ξεπερνά τις 25 ώρες και προσεγγίζει τις 35 ώρες εβδομαδιαίως.

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί δυσκολεύονται ή ακόμη και αδυνατούν να λάβουν τις νόμιμες άδειές τους ή το κατοχυρωμένο δικαίωμα μείωσης ωραρίου (στην περίπτωση π.χ. ανατροφής ή συνδικαλιστικών αδειών) καθώς αυτό μπορεί να συνεπάγεται κλείσιμο τμήματος και επομένως δυσλειτουργία της σχολικής μονάδας.

Αναγνωρίζοντας την ανισότητα στη διαμόρφωση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των Νηπιαγωγών και επιπλέον των Προϊσταμένων των ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων, σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες εκπαιδευτικών, καθώς και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα του κλάδου για:

  • Μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια νηπιαγωγεία (1/θεσια, 2/θεσια, 3/θεσια), ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα (24 ώρες εισαγωγικό και μείωση ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας για όλες/ους τους συναδέλφους).

  • Επιπλέον μία ώρα μείωση του διδακτικού ωραρίου των Προϊσταμένων καθημερινά, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέρχονται στον καθημερινό φόρτο εργασίας.

  • Ο χρόνος υποδοχής, προετοιμασίας αποχώρησης, διαλείμματος (καθημερινής εφημερίας) να συνυπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο, καθότι οι νηπιαγωγοί όχι μόνο επιτηρούν, αλλά ταυτόχρονα διδάσκουν βασικές δεξιότητες.

  • Αναγνώριση ως υπερωριακών των επιπλέον ωρών απασχόλησης και την αποζημίωσή τους, εφόσον δεν υπάρξει μείωση ωραρίου στις περιπτώσεις αναπληρωτών νηπιαγωγών με τέκνο έως 2 ετών.

  • Εφόσον υφίσταται αίτημα άδειας ή μείωσης ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής άδειας να υπάρχει μέριμνα για άμεση αναπλήρωση, ώστε οι νηπιαγωγοί να μην στερούνται τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.


Καλούμε το ΥΠΑΙΘ, ως οφείλει, να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να εξισώσει το ωράριο των νηπιαγωγών με των υπολοίπων κλάδων εκπαιδευτικών και να επιλυθούν τα παραπάνω ζητήματα που υποβαθμίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία.