21/3/20

Ποιοί εργαζόμενοι δικαιούνται το επίδομα ειδικού σκοπού των 800 €? Και τι πρέπει να κάνουν για να το λάβουν;Με βάση την ΠΝΠ 68/20-3-2020 άρθρο 11 παρ.2 δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μάρτη έως 20 Μάρτη, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
Επίσης όσων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της αναστολής σε όσες επιχειρήσεις πλήττονται σοβαρά με βάση τον ΚΑΔ τους, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Τόσο η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων (με  βάση των ονομαστικού μισθού) όσο και η αποζημίωση ειδικού σκοπού καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή καθώς και όσους δεν εργάζονται πια λόγω καταγγελίας της σύμβασης (απόλυσης) ή οικειοθελούς αποχώρησης.

Στη συνέχεια υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αυθημερόν αυτή την υπεύθυνη δήλωση με τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» στον εργαζόμενο.

Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι υποβάλλουν και αυτοί υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Αν ο εργοδότης δεν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή του στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.


Οι λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω θα ανακοινωθούν από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας τις επόμενες μέρες.