20/12/22

Πότε καταβάλλεται και πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

 


Για το Δώρο Χριστουγέννων και τον υπολογισμό του


Συνάδελφοι ,

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου δικαιούνται, από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 21/12.

Το Δώρο Χριστουγέννων, όπως και το Δώρο Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Είναι δικαίωμά μας που με αγώνες έχουμε κατακτήσει, δεν το «χαρίζουμε», δεν το επιστρέφουμε όπως πολλές φορές εκβιαστικά μας αναγκάζουν να κάνουμε, δεν συμπεριλαμβάνετε σε καμία περίπτωση στο μηνιαίο μισθό μας όπως άλλες φορές ψευδώς μας λένε κάποιοι εργοδότες.

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων, λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

α) Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη διήρκησε ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1/5 έως και 31/12 κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, που ισούται με έναν (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με κανονική άδεια, με άδεια μητρότητας κ.λ.π.).

Ειδικά για τους εργαζόμενους που απουσίασαν από την εργασία τους λόγω ασθένειας, συνυπολογίζονται μόνο οι ημέρες απουσίας για τις οποίες δεν έλαβαν επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα και δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες απουσίας για τις οποίες επιδοτήθηκαν με επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν από τον εργοδότη τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας τους μέσα στην περίοδο αναφοράς (από 1/5 έως και 31/12), συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των ημερών ασθενείας για τις οποίες δεν επιδοτήθηκαν, ενώ για τις ημέρες που επιδοτήθηκαν λόγω ασθένειας από τον ασφαλιστικό τους φορέα, έχουν δικαίωμα να λάβουν από τον ασφαλιστικό φορέα, το συμπληρωματικό ποσό του Δώρου Χριστουγέννων στον οποίο πρέπει να κάνουν αίτηση για να τους καταβληθεί.

β) Οι εργαζόμενοι, που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρη την χρονική περίοδο, από 1/5 έως και 31/12 κάθε έτους, δικαιούνται μέρος του δώρου Χριστουγέννων, ανάλογο της χρονικής διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης μέσα στην περίοδο αναφοράς (από 1/5 έως και 31/12).

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι δικαιούνται αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, ποσού ίσου με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια (ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής) για κάθε 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/5 έως και 31/12. Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται επίσης, ανάλογο κλάσμα.

γ) Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων, προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,04166.

δ) Βάση για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων αποτελεί ο καταβαλλόμενος μισθός ή το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο την 10η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν την παραπάνω ημερομηνία, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων, είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών του εργαζόμενου.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή, είτε σε χρήμα είτε σε είδος (όπως τροφή, κατοικία κλπ.), που καταβάλλεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών εντάσσονται επίσης, εντελώς ενδεικτικά:

– το επίδομα αδείας (για τον υπολογισμό στο Δώρο Χριστουγέννων της αναλογίας του επιδόματος αδείας, πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του Δώρου που δικαιούται ο μισθωτός με τον συντελεστή 0,04166),  

– η αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής εργασίας, εφόσον αυτή παρέχεται τακτικά

– η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά

– η προσαύξηση της νόμιμης και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές, τις αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες

– το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

– το επίδομα απασχόλησης σε απομακρυσμένη περιοχή

– το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο

– τα οδοιπορικά έξοδα όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση μετακινήσεων και ο εργαζόμενος δεν υπόκειται σε απόδοση λογαριασμού.

 

Η μη έγκαιρη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων έχει αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση μηνυτήριας αναφοράς από τον εργαζόμενο στην επιθεώρηση εργασίας ή στην αστυνομία.

Καλούμε τους συναδέλφους για οποιαδήποτε καταγγελία, διευκρίνηση ή απορία να απευθύνονται στα Σωματεία τους και στο Εργατικό Κέντρο.

Κανείς να μην μείνει χωρίς Δώρο Χριστουγέννων. Κανένας να μην παραχωρήσει το δικαίωμά του και να μην υποκύψει σε εκβιασμούς για μη καταβολή του ή ακόμη και την επιστροφή του.

Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές!

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ